Prosiding

UniMAP e-Conference ialah platform Penerbit UniMAP untuk menghimpunkan kertas persidangan, seminar, kolokium UniMAP. Platform ini merupakan medium pilihan ahli akademik dari dalam dan luar negara untuk berkongsi ilmu di seluruh Institusi Pengajian Tinggi Sains Sosial & Kemanusiaan serta Sains, Teknologi & Kejuruteraan.

SEMINAR ANTARABANGSA SUSASTERA, BAHASA, BUDAYA DAN NUSANTARA (SUTERA 2019)

e-ISBN : 978-967-0922-79-9

INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONFERENCE 2020

e-ISBN : 978-967-0922-91-1

INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONFERENCE 2021

e-ISBN : 978-967-2829-23-2

INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONFERENCE 2022

e-ISBN : 978-967-2829-41-6

SEMINAR ANTARABANGSA SUSASTERA, BAHASA, BUDAYA DAN NUSANTARA (SUTERA 2023)

e-ISBN : 978-967-2829-79-9

FKTA POSTGRADUATE COLLOQUIUM 2023

e-ISBN : 978-967-2829-88-1