Layari pautan dibawah

Latar Belakang

Unit Penerbitan telah ditubuhkan pada 15 Ogos 2003 hasil daripada Mesyuarat Jawatankuasa Penerbitan Universiti Bil 1 (2003) dan telah dinaikkan status ke Pusat Penerbitan atau dikenali juga sebagai Penerbit UniMAP pada 1 Januari 2014. Penerbit UniMAP adalah sebuah pusat yang dipertanggungjawabkan untuk mempergiatkan aktiviti penerbitan karya-karya ilmiah dalam kalangan ahli-ahli akademik yang bertujuan menyokong rancangan pembelajaran dan penyelidikan. Di samping itu, ianya adalah salah satu usaha penyebaran ilmu kepada masyarakat umum.

Sejak ditubuhkan, Penerbit UniMAP menggunakan imprint Penerbit Universiti Malaysia Perlis pada setiap bahan terbitannya dan menerima pelbagai karya dalam semua genre ilmu seperti sains, kejuruteraan, sains sosial dan kemanusiaan. Terbitan pertama yang dihasilkan ialah Jurnal Penyelidikan dan Pendidikan Kejuruteraan pada tahun 2004. Antara jenis penerbitan yang diberi tumpuan ialah penerbitan buku karya asli ilmiah, buku separa ilmiah, buku ilmiah popular, buku rujukan, buku terjemahan, modul pengajaran, modul makmal, jurnal, prosiding, siri syarahan umum dan terbitan khas universiti. Sehingga kini, Penerbit UniMAP telah menghasilkan sebanyak 300 judul buku.

Misi, Visi & Objektif

Misi 

Menghasilkan penerbitan ilmiah dalam bidang kejuruteraan dan bidang lain yang diiktiraf dan diterima secara meluas sebagai penerbitan berkualiti di dalam dan di luar negara.

Visi

Menjadi Pusat Penerbitan ilmiah untuk Pusat Pengajian Tinggi yang terkemuka dan disegani di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. 

Objektif

1.1    Sebagai pusat yang mempunyai kuasa menggubal dasar penerbitan bagi pihak pihak UniMAP.

1.2    Menyediakan UniMAP sebagai sebuah pusat pengajian tinggi awam teknikal yang berdaya saing dalam menyumbangkan penerbitan ilmiah dan separa ilmiah yang berasaskan ilmu kejuruteraan dan ilmu-ilmu lain yang berkaitan.

1.3    Sebagai pusat pembudayaan penulisan bahan-bahan ilmiah termasuk hasil penyelidikan dan memperkasakan keilmiahan para ilmuan UniMAP melalui penerbitan yang mencapai penarafan tertinggi nasional  dan antarabangsa.

1.4    Mengukuh dan meluaskan sistem pemasaran di peringkat tempatan dan antarabangsa sekaligus membentuk budaya profesionalisme dalam pemasaran dan pengedaran bahan terbitan ilmiah.

1.5    Menjana kewangan, citra universiti dan ilmu.

1.6    Meluas, meningkatkan impak dan mengembangkan ilmu kejuruteraan dan ilmu-ilmu lain yang berkaitan dalam kalangan masyarakat umum bagi merealisasikan Transformasi Nasional 2050 (TN50).

Bahagian Perolehan

Pentadbiran & Pemasaran

Penerbitan Digital & Pengeluaran

Editorial