Objektif Penerbit & Fungsi Bahagian

Objektif Penerbit

   • Menyediakan UniMAP sebagai sebuah pusat pengajian tinggi awam teknikal yang berdaya saing dalam menyumbangkan penerbitan ilmiah dan separa ilmiah yang berasaskan ilmu kejuruteraan dan ilmu-ilmu lain yang berkaitan.
   • Sebagai pusat pembudayaan penulisan bahan-bahan ilmiah termasuk hasil penyelidikan dan memperkasakan keilmiahan para ilmuan UniMAP melalui penerbitan yang mencapai penarafan tertinggi nasional dan antarabangsa.
   • Mengukuh dan meluaskan sistem pemasaran di peringkat tempatan dan antarabangsa sekaligus membentuk budaya profesionalisme dalam pemasaran dan pengedaran bahan terbitan ilmiah.
   • Menjana kewangan, citra universiti dan ilmu.
   • Meluas, meningkatkan impak dan mengembangkan ilmu kejuruteraan dan ilmu-ilmu lain yang berkaitan dalam kalangan masyarakat umum.

   Fungsi Bahagian Editorial

   • Bertanggungjawab mendapatkan manuskrip atau hasil penulisan daripada Staf Akademik dan mana-mana Staf lain di UniMAP atau mana-mana individu atau kumpulan yang dibenarkan oleh Dasar dan Garis Panduan Penerbitan UniMAP.
   • Bertanggungjawab mengesan dan menilai kualiti manuskrip serta memberi justifikasi kelemahan dan kekuatan sesebuah manuskrip dengan mengambil kira kepentingan pasaran dan keperluan UniMAP untuk dipertimbangkan oleh Jawatankuasa Penerbitan.
   • Merangka dan merancang penggubalan dasar dan kualiti penerbitan.
   • Membangun dan membuat perancangan judul baharu yang mempunyai potensi pasaran di dalam dan di luar negara bagi memenuhi keperluan perancangan dan pengembangan penerbitan masa hadapan secara berterusan.
   • Melakukan kerja penyuntingan substantif dan penyuntingan naskhah terhadap manuskrip yang diterbitkan.
   • Merancang, menyelaras dan menguruskan kerja-kerja penerbitan jurnal-jurnal UniMAP.
   • Mengurus dan menyelaraskan pengindeksan jurnal UniMAP dalam indeks Kebangsaan dan Antarabangsa.
   • Merancang dan menguruskan penganjuran bengkel/seminar penulisan jurnal kepada staf akademik.
   • Merancang dan mendapatkan Penilai Luar atau Pakar Bidang serta Penyunting Luar untuk menilai manuskrip buku.
   • Menyelaras dan menjadualkan proses editorial dan pengeluaran serta mengemas perjalanan projek penerbitan supaya sentiasa mematuhi piawaian dan panduan kerja yang ditetapkan.
   • Merancang dan menguruskan aktiviti latihan berterusan bagi meningkatkan kemahiran penulisan, kepengarangan dan penyuntingan untuk bakal penulis dan penulis sedia ada.
   • Membuat permohonan International Serial Book Number (ISBN) dan International Standard Serial Number (ISSN) serta Cataloguing in Publication (CIP) kepada Perpustakaan Negara Malaysia (PNM) sebelum bahan terbitan diterbitkan.
   • Mengurus dan menyelaraskan projek kerjasama penerbitan buku berimpak tinggi, terbitan khas dan terjemahan.

   Fungsi Bahagian Pentadbiran dan Pemasaran

   Unit Pentadbiran
   • Menjalankan tadbir urus kewangan dan pengurusan pejabat.
   • Mengurus dan menyelaras kerja-kerja pentadbiran di bawah kuasa Pengarah terutama dalam aspek yang berkaitan dasar dan sumber manusia.
   • Mengurus dan menyelaras urusan pembangunan fizikal, keselamatan, mewujudkan tempat kerja yang kondusif dan membantu Pengarah dalam kerja-kerja pemantau kualiti.
   • Membantu dan menyelaraskan urusan pihak-pihak berkepentingan sama ada dalam dan luar negara kepada Penerbit UniMAP.
   • Merancang dan menguruskan aktiviti latihan dan kompetensi staf.
   • Menyediakan ruang dan peluang rundingan dengan pelanggan bagi membantu khidmat sokongan secara berterusan di semua peringkat penghasilan penerbitan sama ada di peringkat pra atau sewaktu atau pasca penerbitan.
   • Menguruskan perjanjian penerbitan dengan penulis.
   • Menguruskan pembayaran honorarium, upah bagi kerja-kerja terjemahan, penyuntingan,penilaian dan yang berkaitan.
   Unit Pemasaran
   • Merancang, mengurus dan melaksanakan kerja-kerja pemasaran terutamanya dalam aspek promosi, publisiti, jualan dan pengedaran bahan terbitan.
   • Bertanggungjawab membuat perancangan pemasaran untuk setiap buku-buku yang diterbitkan melalui semua medium jualan sedia ada.
   • Bertanggungjawab merancang kerja-kerja promosi dan jualan bahan terbitan melalui penyertaaan dalam pameran dan pesta buku dalam dan luar negara.
   • Bertanggungjawab terhadap pengurusan dan kawalan stok buku atau bahan terbitan.
   • Menguruskan tempahan pembelian bahan terbitan melalui semua medium jualan.
   • Mengurus dan mengumpul data dan statistik penerbitan dari Bahagian Editorial.
   • Melakukan penyelidikan berterusan bagi mengenal pasti kedudukan pasaran bahan penerbitan.

   Fungsi Bahagian Pengeluaran dan Penerbitan Digital

   • Bertanggungjawab menjalankan kerja-kerja reka bentuk buku, atur letak dan penghasilan grafik untuk bahan terbitan.
   • Menjalankan kerja-kerja pra cetak dan juga percetakan bahan terbitan.
   • Melakukan anggaran dan kawalan kos pengeluaran penerbitan.
   • Bertanggungjawab mengurus dan menyelaraskan jadual kerja pengeluaran penerbitan.
   • Bertanggungjawab mengurus, menyelenggara dan mengemaskini kandungan laman web rasmi jabatan dan Universiti.
   • Bertanggungjawab mengurus dan menyelaraskan kerja-kerja teknikal penerbitan elektronik.
   • Mengurus, membangun, menyedia dan mereka bentuk produk multimedia, montaj teaser dan video.
   • Bertanggungjawab menguruskan, menyelenggara dan mengumpul bahan visual untuk tujuan penerbitan (gambar, grafik, lukisan, jadual, rajah, peta).