Temp files

      

    

    

 

 

E-Prosiding UniMAP adalah satu platform Penerbit UniMAP untuk menghimpunkan kertas kerja persidangan, seminar, kolokium yang dianjurkan oleh UniMAP. Platform ini merupakan medium pilihan dalam kalangan ahli akademik dari dalam dan luar negara untuk berkongsi ilmu merentasi Institusi Pengajian Tinggi dalam bidang Sains Sosial & Kemanusiaan serta Sains, Teknologi & Kejuruteraan.

 

 

E-ISBN : 978-967-0922-79-9